Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης


Η Ρευματολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ έχει επιλεγεί ως ελληνικό κέντρο αναφοράς για συμμετοχή σε διεθνείς κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV νέων θεραπειών για ρευματολογικά νοσήματα. Έχουμε αναπτύξει ομάδα κλινικής έρευνας με επικεφαλή (
principalinvestigator) τον Δ/τη Π. Σιδηρόπουλο, και μέλη τον ιατρό Μ. Τζανακάκη (sub-invastigator), την εξειδικευμένη νοσηλεύτρια (study coordinator, studynurse) Ελένη Καλογιαννάκη και ερευνητές (sub-investigators) τους ειδικούς ιατρούς της κλινικής (Γ. Μπερτσιάς, Ν. Αυγουστίδης, Α. Ρέπα).

Σκοπός της συμμετοχής μας σε αυτές είναι να απολαμβάνουν οι ρευματοπαθείς της Κρήτης καινοτόμες θεραπείες από τους πρώτους στη Ελλάδα και ταυτόχρονα με ρευματοπαθείς της Ευρώπης και Β. Αμερικής. Ταυτόχρονα, παρακολουθούνται σύμφωνα με τους κανόνες της «ορθής κλινικής πρακτικής» και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.

Τι είναι κλινική μελέτη:

Είναι μια επιστημονική έρευνα που στόχο έχει να επεκτείνει την ιατρική γνώση και να βελτιώσει τις θεραπευτικές επιλογές.

Πώς προστατεύστε κατά τη συμμετοχή σας σε μια μελέτη:

Όλες οι μελέτες πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νος. Ηρακλείου. Οι ερευνητές δεν αυτοσχεδιάζουν αλλά δρουν μέσα στα αυστηρά πλαίσια του πρωτοκόλλου της μελέτης και ελέγχονται τακτικά.

Υπάρχουν 2 είδη κλινικών μελετών:

   1. Οι παρεμβατικές μελέτες, στις οποίες μελετάται η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια νέων θεραπειών. Σε αυτές τα φάρμακα χορηγούνται δωρεάν από την φαρμακευτική εταιρία και οι ασθενείς παρακολουθούνται σύμφωνα με ένα τακτικό (ανά 1-3 μήνες), δωρεάν πρόγραμμα παρακολούθησης στην κλινική.

   2. Οι μελέτες παρακολούθησης, στις οποίες ασθενείς που λαμβάνουν εγκεκριμένες θεραπείες που συνταγογραφούνται από τον ιατρό τους, παρακολουθούνται στην κλινική σύμφωνα με τους κανόνες της συνήθους κλινικής πρακτικής. Σε αυτούς δεν εφαρμόζονται επιπρόσθετες διαδικασίες παρακολούθησης.

Ποια νοσήματα αφορούν οι κλινικές μελέτες;

Ρευματοειδή αρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ουρική αρθρίτιδα.

Ποιοι ασθενείς συμμετέχουν;

Συμμετέχουν οικειοθελώς μετά από ενημέρωση, ασθενείς της κλινικής αλλά και ιδιωτών ρευματολόγων που παραπέμπονται.

Γιατί να συμμετέχει ένας ασθενής σε κλινική μελέτη;

 •        Διότι απολαμβάνει την πλέον σύγχρονη θεραπεία και δέχεται ιατρική φροντίδα σύμφωνα με την τρέχουσα ορθή κλινική πρακτική από εξειδικευμένη ομάδα
 •           Υποβάλλεται σε τακτικό κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο δωρεάν.
 •          Προάγει τη γνώση σχετικά με την ασθένειά του με αποτέλεσμα να ωφελείται ο ίδιος αλλά και το κοινωνικό σύνολο.

Ποια ερωτήματα πρέπαι να σας έχουν απαντήσει πριν συμμετέχεται σε κλινική μελέτη:

 • Ποιος πραγματοποιεί την μελέτη;
 • Ποιο είναι το αντικείμενο;
 • Τι πρέπει να κάνω κατά τη διάρκεια της μελέτης;
 • Ποιες οι πιθανές παρενέργειες των φαρμάκων;
 • Πόσο συχνά πρέπει να έρχομαι και πόσο διαρκεί η επίσκεψη;


Επικοινωνία:

Αν είστε ιατρός ή ασθενής που ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε με:

 • Π. Σιδηρόπουλο (2810 392024)
 • Μ. Τζανακάκη (2810 392062, 392036)

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ 2015 - 2020

 1. I4V-MC-JAHZ , «Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, μελέτη φάσης 3 της μπαρισιτινίμπης σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο» Χορηγός Εταιρεία: Eli Lilly & Company
 2. M13-549 , Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης του ABT-494 με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα οι Οποίοι βρίσκονται υπό Σταθερή Δόση Συμβατικών Συνθετικών Τροποποιητικών της Νόσου Αντιρευματικών Φαρμάκων (csDMARDs) και Έχουν Ανεπαρκή Ανταπόκριση σε csDMARDs
 3. M15-572: Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει το ABT-494 με Εικονικό Φάρμακο και με Αδαλιμουμάμπη σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα οι οποίοι Έχουν Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης σε Τουλάχιστον Ένα Μη Βιολογικό Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (DMARD) – SELECT – PsA 1
 4. M15-925: Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Δραστικό Μέσο, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης του ABT-494 με την Αβατασέπτη σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα με Ανεπαρκή Ανταπόκριση ή Δυσανεξία σε Βιολογικά DMARD (bDMARD) υπό Σταθερή Δόση Συμβατικών Συνθετικών Τροποποιητικών της Νόσου Αντιρευματικών Φαρμάκων (csDMARD)
 5. CAIN457P12301 , «Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ του ενδοφλέβιου secukinumab για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας στις 16 εβδομάδες με το εικονικό φάρμακο, και την εκτίμηση της ασφάλειας και της ανεκτικότητας έως και τις 52 εβδομάδες σε άτομα με ενεργό αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή μη ακτινογραφική αξονική σπονδυλαρθρίτιδα» Χορηγός: Novartis Pharma AG
 6. 20110186 , «Μια διπλά τυφλή µελέτη τυχαιοποιημένης διακοπής της θεραπείας για την εκτίμηση της μονοθεραπείας με ετανερσέπτη έναντι μονοθεραπείας με μεθοτρεξάτη για τη διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα» Χορηγός: Amgen Inc.
 7. LTS11210/ SARIL-RA-EXTEND , «Μία πολυκεντρική, μη ελεγχόμενη μελέτη επέκτασης που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σαριλουμάμπης σε ασθενείς με ενεργό Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ)» Χορηγός: Sanofi
 8. M15-998: Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει τη Ρισανκιζουμάμπη με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα Συμπεριλαμβανομένων Εκείνων Με Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης ή Δυσανεξίας σε Βιολογική Θεραπεία(ες)
 9. M16-011: Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει τη Ρισανκιζουμάμπη με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα (PsA) με Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης ή Δυσανεξίας σε Θεραπεία με Τουλάχιστον Ένα Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (DMARD)
 10. 10, «Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης του υποδορίως με ενέσεις χορηγούμενου BI 655064, στη νεφρική ανταπόκριση μετά από ετήσια θεραπεία σε ασθενείς με ενεργό νεφρίτιδα του λύκου»
 11. Β7931028 , Μία Διπλά Τυφλή Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη Κυμαινόμενης Δόσης, Φάσης 2Β, για την Αξιολόγηση του Προφίλ Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειας του PF-06700841 σε Συμμετέχοντες με Ενεργό Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ) Χορηγός: Pfizer, Inc
 12. I4V-MC-JADY: «Mια Πολυκεντρική Μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την Αξιολόγηση της Μακροχρόνιας Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας της Μπαρισιτινίμπης σε Ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα» , Χορηγός Εταιρεία: Eli Lilly & Company
 13. ΜK8259-6995 , GO-BEYOND: «Προοπτική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας σε πραγματικές συνθήκες της GLM σε ενήλικες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα , Ψωριασική αρθρίτιδα και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα που έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε αρχική θεραπεία με TNFai στην Ελλάδα» Χορηγός: Merck Sharp & Dohme ΑΦΒΕΕ (θυγατρική της Merck & Co. Inc.)
 14. CAIN457F2314: «Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ για την επίδειξη της αποτελεσματικότητας στις 16 εβδομάδες και την εκτίμηση της μακροχρόνιας ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας του secukinumab έως και 3 χρόνια σε άτομα με ενεργό αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα» Χορηγός: Novartis Pharma Services AG
 15. LTS11210/ SARIL-RA-EXTEND: «Μία πολυκεντρική, μη ελεγχόμενη μελέτη επέκτασης που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σαριλουμάμπης σε ασθενείς με ενεργό Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ).»
 16. AS0013: «Μια Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Τυφλή για τον Ερευνητή και τον Ασθενή, παράλληλων ομάδων μελέτη φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Μπιμεκιζουμάμπης και της Κερτολιζουμάμπης Πεγόλης σε ασθενείς με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα», Χορηγός: UCB Biopharma SPRL
 17. CAIN457F3302 (MAXIMISE): «Mία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη 52 εβδομάδων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του secukinumab 150 mg ή 300 mg s.c. σε ασθενείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα και προσβολή του αξονικού σκελετού και ανεπαρκή ανταπόκριση στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ)». Χορηγός: Novartis PharmaServices AG
 18. 13: «Μια διερευνητική μελέτη της θεραπείας συντήρησης, η οποία αξιολογεί την επίδραση του BI 655064 σε ασθενείς με Νεφρίτιδα του Λύκου που έχουν επιτύχει σημαντική ανταπόκριση, είτε στο τέλος της μελέτης 1293.10 είτε μετά από θεραπεία εφόδου που χορηγήθηκε εκτός του πλαισίου της μελέτης 1293.10.». Χορηγός: Boehringer Ingelheim Ellas
 19. ML28695: «Πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙΙβ για την αξιολόγηση της ασφάλειας και ανοχής της υποδόριας Τοσιλιζουμάμπης ως μονοθεραπεία ή/και σε συνδυασμό με Μεθοτρεξάτη ή άλλα μη-βιολογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα.» Χορηγός: Hoffmann – La Roche Ltd
 20. M13-542: «Φάσης ΙΙΙ, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης του ABT-494 με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα οι Οποίοι βρίσκονται υπό Σταθερή Δόση Συμβατικών Συνθετικών Τροποποιητικών της Νόσου Αντιρευματικών Φαρμάκων (csDMARDs) και Έχουν Ανεπαρκή Ανταπόκριση ή Δυσανεξία σε Βιολογικούς DMARDs (bDMARDs).»
 21. 214: «Μία διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με χορηγούμενο από του στόματος nintedanib για τουλάχιστον 52 εβδομάδες σε ασθενείς με ‘Διάμεση Πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με Συστηματική Σκλήρυνση’ (ΣΣκ-ΔΠ).» Χορηγός: Boehringer Ingelheim Ellas.
 22. CAIN457F2311: «Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ του υποδόριου secukinumab σε προγεμισμένες σύριγγες με σκοπό την κατάδειξη της αποτελεσματικότητας στις 24 εβδομάδες και την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, ασφάλειας, ανεκτικότητας και χρηστικότητας για έως και 5 έτη, σε ασθενείς με ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα και ανεπαρκή ανταπόκριση στους αντι-TNFα παράγοντες» Χορηγός: Novartis Pharma Services AG.
 23. WΑ25204/Β: «ENTRACTE: Μια μελέτη κλινικών εκβάσεων για την αξιολόγηση των επιδράσεων του αποκλεισμού του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 6 (IL-6) με το tocilizumab (TCZ) συγκριτικά με την ετανερσέπτη (ETA) στο ποσοστό των καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με μέτρια έως βαριά ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ)». Χορηγός: F. Hoffmann-La Roche Ltd.
 24. ΙΜ 101-332: «Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της υποδόριας ένεσης Abatacept σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα» Χορηγός: Bristol-Myers Squibb
 25. Μελέτης Μ13-536: «Φάσης 3, Πολυκεντρική, Κωδικοποιημένη Μελέτη Ανοικτής Επέκτασης (LTE) σε Συμμετέχοντες με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα οι Οποίοι Έχουν Ολοκληρώσει Προηγούμενη Φάσης 3 Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Μελέτη (RCT) ABT-494».
 26. EFC11574: «Μια Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη Κλινική Μελέτη με σαριλουμάμπη και μεθοτρεξάτη (MTX) έναντι ετανερσέπτης και μεθοτρεξάτης (MTX) σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) και ανεπαρκή ανταπόκριση σε θεραπεία 4 μηνών με αδαλιμουμάμπη και μεθοτρεξάτη (MTX)». Χορηγός : Sanofi-aventis Recherche & Développement
 27. CD IA-CAM-3001-1107: «Μία Διερευνητική Μελέτη Φάσης ΙΙ του Mavrilimumab σε σύγκριση με τη θεραπεία έναντι του Παράγοντα Νέκρωσης των Όγκων (Anti‑ΤΝF) σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα» Χορηγός: MedImmune Limited.
 28. EFC10832: «Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της σαριλουμάμπης (sarilumab) που προστίθεται σε θεραπεία με μη βιολογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMARD), σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που παρουσιάζουν ελλιπή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε ανταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης όγκων-άλφα(TNF-α)» Χορηγός: Sanofi-aventis Recherche & Développement
 29. P07642/ MK8259-006: «Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη της Επίδρασης της Γκολιμουμάμπης Χορηγούμενης Υποδορίως σε Ασθενείς με Ενεργό Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (Φάση ΙΙΙβ, Αρ. Πρωτοκόλλου P07642, επίσης γνωστό ως MK-8259-006-02)». Xορηγός : Merck Sharp & Dohme Corp

 

ΜΗ ΠΑΡΑΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝΗ 2015 - 2020

 1. APROACH: «Μη παρεμβατική προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της Απρεμιλάστης στην ψωριασική αρθρίτιδα στην καθημερινή κλινική πράξη στο Ελληνικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης». H μελέτη , Χορηγός Εταιρεία: Genesis Pharma SA (Γένεσις Φάρμα ΑΕ)
 2. CNTO1275PSA4003 «Αξιόλογηση του Stelara® (Ustekinumab) και των θεραπειών με παράγοντα αντι-TNFa σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα στην συνήθη ιατρική πρακτική. Μια προοπτική κοόρτη παρατήρησης» Χορηγός : Janssen-Cilag International NV
 3. MK8259-6083 / GO-UP: «Οι επιδράσεις της Γκολιμουμάμπης (Golimumab) στην παραγωγικότητα στην εργασία και την ποιότητα ζωής σε εργασιακά ενεργούς ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ), αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα (nr-Αξονική ΣπΑ) και Ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) στην Ελλάδα.» Χορηγός: Εταιρείας Merck Sharp & Dohme
 4. GO-Q / MK8259-6082: «Μη παρεμβατική μελέτη: «Οι επιδράσεις της γκολιμουμάμπης με επίκεντρο στις εκβάσεις των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην Ελλάδα»
 5. CNTO1275PSA4003: «Αξιολόγηση του Stelara® (Ustekinumab) και των θεραπειών με παράγοντα αντι-TNFα σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα στην συνήθη ιατρική πρακτική. Μια προοπτική κοόρτη παρατήρησης.» Χορηγός: Janssen-Cilag International (NV)
 6. M14-500/Predictra: «Μια δοκιμή φάσης 4 που αξιολογεί την επίδραση υπολειμματικής φλεγμονής η οποία ανιχνεύεται με τεχνικές απεικόνισης, επίπεδα φαρμάκων και χαρακτηριστικά ασθενών στην έκβαση μείωσης δόσης της Αδαλιμουμάμπης σε κλινικούς ασθενείς με ύφεση Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας».
 7. ΜK8259-6995 , GO-BEYOND: «Προοπτική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας σε πραγματικές συνθήκες της GLM σε ενήλικες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα , Ψωριασική αρθρίτιδα και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα που έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε αρχική θεραπεία με TNFai στην Ελλάδα» Χορηγός: Merck Sharp & Dohme ΑΦΒΕΕ (θυγατρική της Merck & Co. Inc.)
 8. MK 8259-243: «Μια αναδρομική μελέτη παρακολούθησης μητρώου καταγραφής ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ψωριασική αρθρίτιδα που βρίσκονται σε θεραπεία με το golimumab στην Ελλάδα». Χορηγός: Merck Sharp & Dohme ΑΦΒΕΕ (θυγατρική της Merck & Co. Inc.)
 9. ASCORE: «Μακροχρόνια εμπειρία με την υποδόρια (SC) χρήση αμπατασέπτης στην καθημερινή κλινική πρακτική». ΧορηγόςΕταιρεία: Bristol Myers Squibb International ,
 10. PERSIST: «Προοπτική μελέτη παρατήρησης ομάδων για την αξιολόγηση της παραμονής στο CT-P13™ (ινφλιξιμάμπη) σε ασθενείς με ρευματοειδείς παθήσεις, οι οποίοι είτε δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με βιολογικά φάρμακα ή έχουν αλλάξει από θεραπεία σταθερής δόσης με Remicade® (ινφλιξιμάμπη)». Χορηγός: Hospira Inc., a Pfizer company
 11. SENSE: «Μελέτη διασταυρωτού σχεδιασμού η οποία αξιολογεί την ικανοποίηση, τα χαρακτηριστικά συμμόρφωσης των ασθενών και τη σχέση τους με κοινωνικο-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των μη ανταποκρινόμενων σε DMARD ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα». Χορηγός: AbbVie
 12. BENEFICIAL: «Μια μη παρεμβατική προοπτική μελέτη παρατήρησης της θεραπείας με Benepali στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα στην καθημερινή κλινική πράξη.» Χορηγός: Genesis Pharma SA (Γένεσις Φάρμα ΑΕ)
 13. Apopsis: «Μια πολυκεντρική, μη παρεμβατική, συγχρονική μελέτη για την αξιολόγηση της σημασίας της ψωρίασης σε Έλληνες ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα». Χορηγός: Janssen-Cilag Pharmaceuticals S.A.C.I
 14. LTS11210/ SARIL-RA-EXTEND: «Μία πολυκεντρική, μη ελεγχόμενη μελέτη επέκτασης που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σαριλουμάμπης σε ασθενείς με ενεργό Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ).».
 15. CAIN457A3403 ,SERENA: «Μακροχρόνια, προοπτική μελέτη παρατήρησης για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες αναφορικά με τη διατήρηση, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, τον τρόπο θεραπείας, την ποιότητα ζωής και την αποδοτικότητα του secukinumab σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα ή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα».
 16. CTNO1275PSA4003: «Αξιολόγηση του Stelara® (Ustekinumab) και των θεραπειών με παράγοντα αντι-TNFα σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα στην συνήθη ιατρική πρακτική. Μια προοπτική κοόρτη παρατήρησης.» Χορηγός: Janssen-Cilag International (NV)
 17. Μελέτη «SPINE», CAIN457FGR01: «Αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα και ψωριασική αρθρίτιδα στην Ελλάδα - τρέχουσα επιδημιολογία και θεραπεία».
 18. 2016-BSN-EL-64 , GRegistry- SC DU: «Bosentan Treatment of Digital Ulcers related to Systemic Sclerosis GRegistry- SC DU: Θεραπεία με Bosentan των Δακτυλικών Ελκών που σχετίζονται με το Συστηματικό Σκληρόδερμα». Χορηγός : ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
 19. PANORAMA , MK8259/023: «Θεραπεία ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα με αντι-TNF παράγοντες στην Ελλάδα. Συμμόρφωση, ικανοποίηση από τη θεραπεία και προτιμήσεις ασθενούς» Χορηγός: Merck Sharp & Dohme ΑΦΒΕΕ.
 20. B1801359: «Μία μονού σκέλους, ανοιχτή μελέτη για την αξιολόγηση της Ανοσογονικότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του etanercept που παρασκευάζεται με τη χρήση της διεργασίας υψηλής απόδοσης και χρησιμοποιείται ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα».
 21. ML 27998: «Πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης της ανταπόκρισης στη Ριτουξιμάμπη (Mabthera ®) των οροθετικών ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) οι οποίοι παρουσίασαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή έλλειψη ανοχής  σε προηγούμενη θεραπεία με  έναν ή περισσότερους αναστολείς  του Παράγοντα Νέκρωσης Όγκων (TNFi )». Χορηγός: Roche Hellas S.A
 22. ΜΚ-2155 , QUO VADIS: «Προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της κατάστασης της νόσου και της αλλαγής στην ποιότητα ζωής των ασθενών με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα που λαμβάνουν θεραπεία με Remicade® (ινφλιξιμάμπη) ή Simponi® (γκολιμουμάμπη)».
 23. ΙΜ-101-151: «Μακροχρόνια εμπειρία με την αβατασέπτη στη συνήθη κλινική πρακτική». Χορηγός: Bristol-Myers Squibb
 24. B1801138: «Μη Παρεμβατική μελέτη με τίτλο: «Δυνατότητα επίτευξης καλής ανταπόκρισης κατά EULAR σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ενεργό πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα οι οποίοι ικανοποιούν τα νέα κριτήρια ταξινόμησης ACR/EULAR και λαμβάνουν ετανερσέπτη + MTX σύμφωνα με την καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα». Χορηγός: Pfizer Hellas
 25. M10-883: «Πολυκεντρική Μελέτη της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Ανθρώπινου Αντι-TNF Μονοκλωνικού Αντισώματος Adalimumab σε Συμμετέχοντες με Περιφερική Σπονδυλοαρθρίτιδα».